Horia Matei Bărdeanu: „Cu cât costul depozitării va fi mai mare, cu atât costul reciclării va fi mai mic“

În ciuda faptului că deșeurile biodegradabile ar trebui colectate separat, în România cele mai multe ajung în continuare la gropile de gunoi, ceea ce îi pune într-o situație dificilă pe toți cei care au făcut investiții pentru valorificarea acestor deșeuri. Pentru a vedea cu ce probleme se confruntă aceștia, i-am adresat câteva întrebări lui Horia Matei Bărdeanu, directorul general al primei stații românești de producere a energiei regenerabile în cogenerare din biogaz, instalație amplasată la Filipeștii de Pădure, în județul Prahova.

Horia Matei Bărdeanu are 32 de ani, este absol­vent al Facultății de Energeti­că din cadrul Uni­versității Politehnice din București, are un master în ad­mi­nis­tra­re și eficiență în afaceri și deține un doc­torat obținut la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – Facultatea de Biotehnologii.

ecologic: Cum a început investiția în această instalație de pro­du­cere a biogazului din deșeuri?

Horia Matei Bărdeanu, directorul general al SC Genesis Biopartner SRL: În anul 2012 împreună cu echipa Genesis am demarat o in­vesti­ție la Filipeștii de Pădure, în județul Prahova, și anume o in­sta­lație de bi­ogaz de 1 MW. Această investiție urma să producă e­ner­gie ter­mi­că și electrică, energie regenerabilă și verde în cogenerare din po­rumb si­loz. Am văzut cum funcționează în alte țări aces­te in­stala­ții și ne-am dorit foarte mult să avem așa ceva în România. In­vesti­ția ini­ți­ală a fost în valoare de 4,5 milioane euro și a fost îm­părțită în mai multe di­recții: zona de fermentație, zona de de­pozitare a ma­teriei pri­me și partea de producere a energiei ter­mi­ce și e­lec­trice în cogenerare.
Totodată am înființat și o companie în sectorul agricol, care ur­ma să lucreze terenurile din împrejurimi pentru obținerea mate­ri­ei pri­me ne­cesare instalației de biogaz. Pe parcursul activității am co­chetat ti­mid cu preluarea deșeurilor organice de la parteneri zo­nali din îm­pre­jurimile instalației. Pas cu pas, în 2017 am atins un pro­centaj de 100% deșeuri organice pentru producție și am re­dat te­re­nurile pro­duc­ției agricole pentru obținerea de hrană. Au urmat niște ani de optimizări și în 2020 am luat decizia de a mări capa­ci­ta­tea in­sta­lației de biogaz, de a optimiza fluxurile, de a in­vesti în e­chi­pa­men­te de tra­tare și procesare a deșeurilor or­ga­nice, o in­ves­tiție care a fost fi­na­lizată în 2021, ceea ce ne-a bu­cu­rat foarte mult.

ecologic: Ce cantitate de deșeuri procesați în prezent?

Horia Matei Bărdeanu: În prezent instalația de biogaz a ajuns o in­dustrie de reciclare: procesăm zilnic aproximativ 200 tone de­șe­uri organice biodegradabile și avem o capacitate estimată de 60.000 tone anual.
Noi funcționăm după cele mai bune practici din domeniu, su­ntem recunoscuți de Uniunea Europeană ca o companie care oferă un concept de zero-waste și un exemplu de bu­ne practici pen­tru România. După cum vă spuneam, în urma modernizării in­­-stalației de biogaz pe care o deținem la Fi­lipeștii de Pădure avem capacitatea de a pro­cesa a­pro­ximativ 200 tone deșeuri or­ganice bio­degradabile, con­ta­mi­na­te sau necontaminate. Instalația de biogaz este prevăzută cu echipamente spe­ci­fi­ce de sortare, tocare și a­mes­tecare pen­tru ca aceste de­șe­uri bio­de­gradabile să fie va­lo­rificate prin pro­cesul de fermentație a­na­erobă. Astfel obținem biogaz pe care îl in­tro­du­cem în două centrale de co­generare ce au o putere instalată de câte 1 MW e­ner­gie elec­trică și tot atâta energie ter­mică fiecare.

ecologic: Obținerea de energie din de­șe­uri este o alternativă la variantele cla­sice de producere a energiei?

Horia Matei Bărdeanu: Consider că bu­si­nessul pe care îl avem aici este de ma­xi­mă im­portanță pentru societatea ac­tu­ală deoarece reușește să valorifice deșe­urile printr-un pro­ces controlat și sta­bil, ducând în același timp și la devie­rea de la depozitare către re­ci­cla­re, un lu­cru atât de important și dezbătut în pre­zent.
După cum vedeți, în zilele noastre pre­țurile utilităților au crescut foarte mult. A­ceastă tehnologie poate fi o alternativă la obținerea de energie, fie că vor­bim des­pre gaz natural sau energie elec­trică, ex­ploatând deșeurile care sunt o resursă con­tinuă, pentru că în per­ma­nen­ță omul prin natura lui consumă ali­men­te și implicit generează deșeuri.
Din păcate, la noi în prezent această re­sursă preţioasă nu este atât de mult luată în con­siderare nici de autorități și nici de ce­tățeni.

Mai mult pe: https://ecologic.rec.ro/horia-matei-bardeanu-cu-cat-costul-depozitarii-va-fi-mai-mare-cu-atat-costul-reciclarii-va-fi-mai-mic/

Citește și...